โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก-โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562