โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ปวช.) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ปวช.) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562