โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562