โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์