ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศสถานที่สอบ
ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2562