ประกาศกำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประกาศกำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์