โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563
*คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
*วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
*คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ