ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
* โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO
* โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
* โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565