การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS 1 รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง (SIT)

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร