โควตาเรียนดี โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562