ระดับการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ )
โครงการปกติ โครงการ
สมทบพิเศษ
โครงการพิเศษ
(English Program)
สองภาษา ภาษาอังกฤษ (อ)/
นานาชาติ (น)
1. ปวช. 18,000   55,000    
2. ปริญญาตรี
2.1 มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี/วิทยาเขตระยอง ทุกคณะ
19,000 29,000      
2.2 มจพ.กรุงเทพฯ
     2.2.1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
             - สาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส์
             - สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและ
การจัดการธุรกิจ
22,000        
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
28,000        
     2.2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19,000        
     2.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 19,000 29,000   45,000  
เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 25,000        
     2.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์               19,000 29,000     60,000 (อ) 80,000 (น)
เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  25,000        
     2.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19,000 29,000      
     2.2.6 วิทยาลัยนานาชาติ            60,000
     2.2.7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
(จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร)
25,000        

 
หมายเหตุ :   อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย