โควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประเภทโควตาพื้นที่ และประเภทโควตาเรียนดี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาพื้นที่
ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาเรียนดี