โครงการต่อยอด ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม