ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563
ผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปีประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563