ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563
ผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปีประจำปีการศึกษา 2563