ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ในโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาปราจีนบุรี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาปราจีนบุรี-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาปราจีนบุรี-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563