โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับ ปวช.

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563