โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/PORTFOLIO คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเรียนดี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนเครือข่าย 1

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563