โครงการโควตาเรียนดี-โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี (ม.6)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี (ปวช.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี (ปวส.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี)

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563