ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563