ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563