ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเด็กดีศรีระยอง และโครงการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีศรีระยอง
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563