ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาโท

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563