ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อลำดับสำรองเป็นนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการขึ้นทะบียนนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 - 23 เมษายน 2563