โควตาพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563
*โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
*โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ มจพ.
*โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ มจพ.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 - 23 เมษายน 2563