ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 - 23 เมษายน 2563