ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 - 23 เมษายน 2563