ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 - 23 เมษายน 2563