ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION 1) ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะคณะที่มีการสอบสัมภาษณ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
*โปรดตรวจสอบประกาศของคณะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด*

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 3
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 - 9 พฤษภาคม 2563