ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. (ช่วงที่ 3)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 3
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 - 9 พฤษภาคม 2563