ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม