ผลการสอบ/กำหนดการ สำหรับนักศึกษาโครงการรับกลางร่วมกัน (Admission2) TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะครุศาสตรฺ์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 4
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะวุฒิ ม.6)
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563