โครงการรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือก