ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษา และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก *ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th หรือ Facebook: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education