ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ม.6
ผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ปวช.