ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (16101-BBR)
ผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16102- BMS)
ผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16301- BMSs)-หลักสูตรเทียบโอน