ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (เพิ่มเติม รอบที่ 2) และโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส. (เพิ่มเติม รอบที่ 3) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรีเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า