โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์