โครงการต่อยอด ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์