โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม