ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 4 ปี