โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี วุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา portfolio วุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา portfolio ปริญญาตรี 4 ปี