โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/PORTFOLIO คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี