โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ