โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์