โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวส.