โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์