ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 - 5 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท