โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์