ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2563