โควตาพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563
*โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
*โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ มจพ.
*โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ มจพ.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ มจพ.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ มจพ.